0
تاسیس
0
اعضاء
0
دانشجو

رسالت مرکز تحقیقات

مرکز تحقيقات "مراقبت های پرستاری و مامایی" دانشگاه علوم پزشکي مشهد با استعانت از الطاف باريتعالي و همکاري گروه هاي مراقبتي در حوزه سلامت بر آن است تا ضمن گسترش و هدایت تحقيقات زير بنايي پویا، پیشرو و نوآور در زمینه مطالعات کمي اصيل، کيفي، روشهاي ترکيبي و مروري مرتبط با حیطه های مختلف مراقبت های بهداشتي- درماني و آموزشی، به ارتقاي دانش علمي و بالینی و توانمند سازی جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی در زمینه پژوهش های مرتبط با مراقبت های پرستاری و مامائی کمک نموده و با تولید علم وتلفیق آن با آخرین دستاوردهای علمی و تجارب مراقبتی بالینی؛ زمینه ارائه بهترين خدمات مراقبتی پرستاری و مامائی و در نهایت ارتقاء سلامت عمومی جامعه را فراهم آورد.

تعداد مقالات منتشر شده :

مدت داوری برحسب هفته :

تعداد طرح های مرکز :

تعداد کارگاه های برگزار شده :

0
0
0
0